Tag Archives: Сафе Лифе

АСО: Во првите три квартали НЛБ и Актива со најмногу склучени договори помеѓу застапниците

Агенцијата за супервизија на осигурување ги објави извештаите за работењето во првите три квартали на друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и осигурителните друштва.

Друштвата за застапување до крајот на септември склучиле вкупно 109.171 број на договори. Во оваа група активни се единаесет друштва за застапување во осигурување и три банки со лиценца за нудење на осигурување. Кај банките најмногу полиси, 42.200, се склучени преку НЛБ банка од кои 35.879 се за неживотно осигурување преку Сава, а 6.321 се полиси за осигурување на живот на Кроација живот. Шпаркасе банка има склучени 383 договори, сите за осигурување на живот. Како и во претходните два квартала Охридска банка нема склучено договор. БПП на полисите на НЛБ е 22.114.000 денари за неживотно осигурување и 69.226.000 за животно осигурување, додека полисите склучени преку Шпаркасе имаат БПП од 15.788.000 денари.

Кај останатите единаесет друштва за застапување најголем број на договори се направени преку Актива, 18.542, од кои само 4 се полиси за животно осигурување. Блиску до нив се Тренд МР со 17.135 договори (12 живот), а петцифрени се уште и Лајон Инс со 11.797 договори (27 живот) и Реа Иншуранс груп со 10.385 деоговори (0 живот).

Кај друштвата кои продаваат исклучиво животно осигурување водечко е Сафе Лифе со 834 склучени полиси со БПП од 57.612.000 денари. По нив следи Фемили партнер со 202 договори и БПП 40.005.000 денари, и Л.И.Ф.Е со 32 договори и БПП од 308.000 денари.

АСО: Резултати од работењето на брокерските и друштвата за застапување заклучно со вториот квартал

Заклучно со вториот квартал, единаесетте друштва за застапување и трите банки со овластени за банкоосигурување, направиле вкупно 75.672 договора за неживотно и 5.518 договори за животно осигурување. Помеѓу застапниците најмногу договори (17.380) се направени преку Актива, од кои само три се за животно осигурување. На второ место се Тренд МР со 15.928 (7 животно осигурување) и Реа Иншуранс груп со 8.145 продадени полиси. Најмногу договори за животно осигурување се склучени преку застапничката куќа Сафе Лифе (436), селдена од Фемили партнер (136) и Лајф Визион (105). Најуспешна банка според бројот на продадени полиси е НЛБ Тутунска. Зад името на Охридска банка и во вториот квартал нема регистрирано продадена полиса. Врз основа на вториот критериум за рангирање, БПП, претходното рангирање нема да претрпретрпи значителни измени. Најголема БПП носат полисите направени преку Актива и Тренд МР. Застапничките друптва и банките, најмногу договори за неживотно осигурување направиле преку Осигурување Македонија, а за животно осигурување преку Кроација Живот.

Кај брокерските друштва, најмногу полиси се направени преку Седа Брокер, вкупно 24.276, сите во неживотно осигурување. Петцифрен број на договори, 17.513, се склучени преку посредништво на само уште едно брокерско друштво, Мобилити. Најблиску до нив е СН Осигурителен Брокер со 8.755 полиси. Помеѓу брокерските друштва едиснтвено ВФП работи активно и на пазарот за животно осигурување, завршувајќи го вториот квартал со вкупно 7.639 договори, од кои 1571 се полиси за животно осигурување. Токму овие договори го прават брокерско друштво со најголема БПП, пред Седа и СН Осигурителен Брокер. Брокерите најчесто нуделе полиси за неживотно осигурување на Триглав осигурување, 21.180, пред Кроација неживот (13.485) и Евроинс 12.673. ВФП најмногу договори за животно осигурување склучиле преку Винер лајф.

Податоците се преземени од страната на АСО.

АСО: Објавени извештатите за работењето на Друштвата за застапување и Осигурително брокерските друштва (1Q2017)

Според Извештајот за обемот и содржината на работа на Друштвата за застапување (ДЗ) и Извештајот за обемот и содржината на работа на Осигурително брокерските друштва (ОБД), во првиот квартал од актуелната година ДЗ направиле вкупно 32.322 договори за животно и неживотно осигурување, додека преку ОБД склучени се вкупно 39.795 договори.

Помеѓу ДЗ, според бројот на договори, водечко е Актива со 5.116 договори, следен од Тренд МР (4.640) и Реа Иншуренс груп (3.507). Овие друштва генерално работат во доменот на неживотно осигурување. Кај ДЗ кои се ориентирани на продажба на животно осигурување, Фемили Партнер, по преминот на нивната најдобра продажна мрежа во Уника Лајф, го препушти првото место на Сафе Лифе, кое во првиот квартал направи 186 договори. Фемили Партнер првиот квартал го заврши со скромни 64 договори, пред Лајф Визион со 44 договори.  Рангирањето не се менува многу и според вториот параметар за оцена на работењето на овие друштво, бруто полисираната премија (БПП).

Во групата на ОБД најуспешно, според бројот на договори, е Седа брокер со 8.257 склучени договори, пред Мобилити (5.097) и Супер брокер (3.428). Слично како и кај ДЗ, и кај ОБД постои строга определба на друштвата кон осигурување само на неживот и осигурување на живот. Единствено ОБ друштво кое работи поинтензивно на пазарот на животно осигурување е ВФП, кое има склучено вкупно 824 договори за животно осигурување. Тоа ги прави и водечко ОБД според БПП со вкупно 148.281.000 денари, пред ИН-брокер (129.202.000) и Седа брокер (55.215).

Од трите банки кои имаат акредитација да нудат осигурување како ДЗ, НЛБ има направено вкупно 13.792 договора, Шпаркасе 125, додека Охридска банка првиот квартал го заврши без ниту една полиса.

Од гледна точка на оисугителните компании, најмногу полиси за неживотно осигурување ДЗ направиле преку Осигурување Македонија 30.079, скоро 2,5 пати повеќе од Сава (13.384). Иако ДЗ најмногу полиси за животно осигурување склучиле преку Кроација осигурување, сепак најголема БПП од овие полиси има Граве осигурување.

ОБД речиси подеднакво ги нуделе продуктите на сите компании, па така најмногу полиси се направени преку Кроација неживот (5.282), пред Еуролинк (5.187) и Осигурителна полиса (4.845). Убедливо најголема бруто премија е полисирана во Уника А.Д. 108.928.000, пред Осигурување Македонија (62.615.000) и Триглав осигурување (60.165.000).