Tag Archives: Винер

АСО: Уника Лајф единствена компанија без судски спор во првите три квартали

Агенцијата за супервизија на осигурување ги објави извештаите за работењето во првите три квартали на друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и осигурителните друштва.

Осигурителните компании во Македонија во првите три квартала полисирале бруто премија од  6.799.774.000, од кои 5.851.861.000 денари се за неживотно осигурување, а останатите 947.913.000 денари се за животно осигурување. Најголема БПП помеѓу сите компании има Триглав со 1.026.701.000, пред Осигурување Македонија со 700.596.000 денари и Еуролинк 680.547.000 денари.

Од компаниите кои нудат животно осигурување, водечка и понатаму водечка е Кроација живот со БПП од 404.306.000 денари, пред Граве 338.243.000, Винер 90.505.000 и Уника 54.406.000 денари. На традиционални полиси за осигурување на живот полисирана е бруто премија од 882.383.000 денари, додека на полиси каде инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот (unit-link) полисирана е бруто премија од 65.530.000 денари.

Бруто исплатената штета изнесува 2.438.719.000 денари. Вкупно на полиси од неживотно осигурување исплатени се 2.274.400.000 денари, а најмногу БИШ е регистрирана кај Триглав 422.925.000 денари. Во секторот живот исплатена е бруто штета од 163.921.000 денари, а најмногу исплатил Граве 75.985.000 денари. Вкупниот број на ликвидирани штети изнесува 41.433. Уника Лајф е единствената компанија која немала судски спор како резултат на нерешени штети.  Кроација живот и Граве имаат 4 судски процеси, додека Винер Лајф има два. Судските разрешници на спорови околу отштета се покарактеристични за неживтонто осигурување. Од тука и не чуди тоа што нема компанија од овој сектор со помалку од 100 судски процеси.

Сите компании располагаат со капитал кој гарантира сигурно работење и е далеку над границата на солвентност.  Кај повеќето компании капиталот е три пати поголем од маргината на солвентност, а кај некои оди и преку 10 пати (Уника Лајф 13,61, Осигурување Македонија 10,4).

АСО: По три квартали Седа брокер со најголем број на договори, ВФП со најголема БПП

Агенцијата за супервизија на осигурување ги објави извештаите за работењето во првите три квартали на друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и осигурителните друштва.

Триесет и петте осигурително брокерски друштва во првите девет месеци склучиле вкупно 216.069  број на договор, од кои 2.429 се полиси за осигурување на живот.

Како и во претходните два квартала водечко друштво според број на договори водечка друптво е Седа брокер со вкупно 39.978 склучени полиси, сите за неживотно осигурување. Уште едно друштво има направено преку 30.000 договори, а тоа е Мобилити со вкупно 31.660 договори, од кои само еден е полиса за осигурување на живот. И треторангираните СН Осигурителен Брокер имаат само една полиса за живот од вкупните 16.862 договра. ВФП, кои се на четврто место според ова рангирање, се единственото осигурително брокерско друштво кои активно продава полиси за животно осигурување и од вкупно склучените 13.756 полиси, 2.318 се осигурување на живот. Токму ова ова ВФП ја прави водечка според БПП со вкупно 521.924.000 денари, далеку пред Ин брокер 218.222.000 денари, Седа брокер 200.387.000 денари.

Брокерите најмногу полиси за неживотно осигурување склучиле преку Кроација 24.444 и Евроинс 24.062, додека за животно осигурување Винер Живот полисирал 1.178 полиси направени преку овие друштва.

Хрватска: ВИГ ги спојува двете друштва

Виена Иншуранс Груп (ВИГ) се одлучи за спојување на друштвото Винер Осигурање ВИГ да го припои Ерсте осигурање ВИГ. Фузијата на двете друштва треба да се случи на крајот од април следната година, откако ќе биде одобрена од страна на Хрватската агенција за надзор на финансиски услуги. Проширувањето на банкоосигурувањето е една од стратешките цели на ВИГ во рамките на програмот Агенда 2020, кој е насочен кон оптимизација на производите и продажбата. Во согласност со тоа, донесена е одлука максимално да се искористат поволностите за клиентите, Ерсте банка и осигурувачот, со поврзување на ресурсите и надлежностите на двете компании.

„Спојувањето на ресурсите и стручноста на двете друштва ќе донесе големи поволности за клиентите, банката и осигурувањето.“, стои во изјавата на претседателот на управата на ВИГ, Елизабет Стадлер.

БиХ: Во првите три квартала забележан раст од 8,1% на БПП

Агенцијата за осигурување на Босна и Херцеговина, ги објави најновите податоци за работењето на дваесет и седумте компании не овој пазар. Вкупната БПП во трите изминати квартали е €265 милиони, со што е постигнат раст од 8,1% во однос на првите девет месеци од минатата година.

80,3% од вкупната БПП отпаѓа на полиси од неживотно осигурување (€21,8 милиони), што е зголемување за 7,6%, додека животното осигурување во однос на првите три квартали од 2016 година има раст од 9,9%.

Осигурителниот пазар во оваа земја е поделен на два ентитета. 13 компании кои се активни во Федерацијата на Босна и Херцеговина оствариле €184 милиони вкупна БПП, а осигурителниот пазар во Република Српска оствариле €81 милиони.

Пазарната распределба е доста изедначена и најголемите три осигурувачи ги делат делови од проценти во рангирањето. Според Агенцијата водечка компанија во Федерацијата е Сарајево осигурање со БПП од €21,77 милиони, следен од Еурохерц (€21,74 милиони) и Уника осигурање (€21,73 милиони). Во Република Српска водечки е Винер Осигурање со БПП од €14,44 милиони.

НБО: Животното осигурување со раст од 16,58% во втотиот квартал

Според објавениот извештај на Националното биро за осигурување (НБО), во вториот квартал македонскиот осигурителен пазар бележи раст на бруто полисираната премија (БПП) од 3,14%, споредено со истиот период лани. На крајот од јуни полисирани се вкупно 4,63 милијарди денари (ПП2016: 4,48 милијарди денари). Раст е забележан и кај неживотното осигурување, 1,25%, и кај животното осигурување 16,58%. Неживотното осигурување со вкупните 3,98 милијарди денари (ПП2016: 3,93 милијарди денари)учестува со речиси 86% во вкупната премија. На полиси за животно осигурување полисирана е бруто премија од 0,65 милијарди денари (ПП2016: 0,55 милијарди денари)

Вкупната бруто исплатена штета (БИШ) е во пад  од 14,38% и изнесува 1,61 милијарди денари (ПП2016: 1,88 милијарди денари). Поединечно гледано исплатената штета од полиси за неживотно осигурување изнесува 1,5 милијарди денари (ПП2016: 1,78 милијарди денари) и е за 15,32% помалку, додека кај полисите за животно осигурување исплатено е за 1,28% поголема штета од 0,11 милијарди денари (ПП2016: 0,1 милијарди денари).

Според категории осигурувањето од АО и понатаму има водечка улога на пазарот со БПП од 1,91 милијарди денари (5,78% повеќе). Околу 10% раст имаат осигурување од незгоди и туристичка помош, додека исто толкав пад има осигурувањето на имот.

Редоследнот на пазарната распределба на компаниите од секторот неживот останува непромет. Водечки две компании и понатаму се Триглав со 18,14% удел (ПП2016: 18,03%)и Осигурување Македонија 12,96% (ПП2016: 14,29%). Еуролинк 11,63% (ПП2016: 11,32%) сега го презема третото место од Винер 10,62% (ПП2016: 11,77%).

Четирите компании кои нудат животно осигурување на македонскиот пазар остануваат со непроменет редослед во распределбата. Од нив единствено Граве осигурување има пад во уделот од 1,6%. Кроација живот и Винер Лајф имаат раст од 1% и 0,64% соодветно, а најмладата компанија на пазарот, Уника лајф, благодарение на зголемената БПП го задржува истиот процент на удел како и лани.

Директната продажба продолжува да биде најсилен дистрибутивен канал.  Уделот на пазарот на овој канал и понатаму расте(6,11%), за сметка на падот на уделот на застапниците (-5,89%) и застапничките друштва  (-1,65%).

 

Република Српска: Вкупната добивка на компаниите за првите 6 месеци е €6,84 милиони

Најголемите осигурителни куќи од Република Српска, во првата половина од 2017 година оствариле добивка од €6,84 милиони. Најдобри резултати во работењето остварило Нешкович осигурување, со речиси €2,57 милиони.

Од десетте компании кои се активни на овој осигурителен пазар, единствено Винер осигурање работел со загуба од околу €410.000.

Нешкович осигурање, покрај најголемата добивка, има и најголема БПП од €4,3 милиони, додека на второ место е Атос осигурање (€1,08 милиони) кое минатата година ја промени сопственичката структура.

Задоволство од резултатите има и во Дрина осигурање, кои првото пологодие го завршија со заработени нешто повеќе од €1 милион.

Од останатите компании, кои работат и на македонскиот пазар, Триглав има добивка од нешто повеќе од €230.000 и зголемена БПП за 4%.

Граве осигурање има пад во добивката од речиси 15%.

 

Македонија: Животното осигурување со раст на БПП од 14,88% во првиот квартал

Националното биро за осигурување го објави извештајот за резултатите од првиот квартал од годината на осигурителниот пазар во Македонија. Вкупната бруто полисирана премија (БПП) изнесува 2,25 милијарди денари и е зголемена за 4,68%. На растот влијаат и секторот неживот, чија БПП од 1,97 милијарди денари има зголемување од  3,39%, но и животното осигурување каде вкупната БПП од 0,28 милијарди денари е зголемување за 14,88%.

БПП има пораст кај речиси сите класи на неживотно осигурување. Единствено каско осигурувањето на моторните возила е со намалување. Осигурувањето од автоодговорност и имонтото осигурување сочинуваат 61% од вкупната БПП во секторот на неживотното осигурување.

Во пораст е и вкупната бруто исплатена штета (БИШ) која од ланските 0,75 милијарди денари во првите три месеци е порасната на 0,81 милијарда денари. На полисите за неживот исплатено е за 6,41% повеќе штета (0,76 милијарди), додека кај полисите за животно осигурување исплатени се 0,05 милијарди (28,4% повеќе).

Рангирањето на компаниите во однос на процентуалниот удел на пазарот не е променето. Во делот на неживотно осигурување водечки е Триглав со 17,75% (16,89% лани) удел на пазарот, следен од Осигурување Македонија 12,55%(12,81% лани), Еуролинк со 12,74% (13,48% лани) и Уника 11,25% (11,4% лани). Од четирите компании кои нудат полиси за животно осигурување единствено водечката Кроација има намалување на уделот, додека останатите три имаат зголемување кое е во рангот од 0,5 до 2%.

Техничките резерви кај компаниите генерално се во пораст.  Исклучок прават Винер (-34,63%), Албсиг (-16,69%) и Сава (-2,08%).

Во овие три месеци најмногу полиси биле продадени преку канал на директна продажба и тоа е каналот кој единствено бележи значителен раст во однос на лани (10%). Пад во продажбата се забележува кај друштвата за застапување (-2,4%) и застапниците (-5,26%).

 

Животното осигурување со раст од 17,32% во 2016 година

Според извештајот на Националното биро за осигурување, осигурителниот пазар во Македонија, 2016 година ја заврши со раст бруто полисираната премија (БПП) од 8,72 милијарди денари или 5,34% повеќе од 2015 година. Секторот на неживотно осигурување, со премија од 7,43 милијарди, има раст од 3,5%. Поедничната анализа покажува дека осигурувањето до АО има раст од 4,48%, додека осигурувањето на имот е во пад од 5,26%.

Животното осигурување го задржува двоцифврениот раст од последните четири години и со премија од 1,29 милијарди денари има скок на БПП од 17,32%.

Минатата година исто така носи раст и во бруто исплатените штети (БИШ), 3,6 милијарди денари, што е 13,26% повеќе од 2015 година. Во секторот неживот исплатени се 3,4 милијарди, т.е. 11,2% повеќе, додека кај животното осигурување исплатена е за 62,67% поголема штета или 200 милиони денари.

Водечка компанија во секторот на неживотно осигурување, исто како и претходната година, е Триглав осигурување, следен од Македонија осигурување и Еуролинк. Карактеристично за трите водечки компании е што се намалува нивнот удел на пазарот (од 0,3 до 1%).

И во секторот на животното осигурување водечките компании, Кроација осигурување и Граве осигурување, бележат пад во процентуалното учество на пазарот (2 до 3%), за сметка на останатите две компании Винер лајф и Уника лајф.

Скоро сите компании имаат пораст на техничките резерви. Исклучок се само Винер каде намалувањето е 38,52% и Албсиг, кое има 11,31% помали техничкир езерви на крајот од четвртиот квартал од 2016година, спроедено со истиот период во 2015 година.

Винер направи промена на членови од Надзорниот одбор

Акционерското друштво Винер – Виена Иншуранс Груп Скопје, согласно со член 166 – б, став (1) точка 4 од Законот за хартии од вредност, известија дека на собранието на акционери одржано на 26.1.2017, се назначени двајца нови членови на Надзорниот одбор Волфганг Печко и Филип Бардас. Воедно е изгласано намалување на бројот на членови од 5 на 4 и согласно на тоа одборот го напуштија Михаел Хак, Рејнхард Гоер и Јохан Гиртл.

Новите членови на Надзорниот одбор имаат долгогодишно искуство во секторот на осигурување и се дел од VIG групација чија членка е и Винер.

2016 рекордна година за Винер осигурување во Македонија

Компанијата објави дека ја забележала најуспешната година во својата историја, во која покрај рекордната премија, приходи и профит, ја платиле и најголемата штета во историјата на осигурувањето во Македонија.

Од осигурителната компанија Винер – Виена иншуренс груп Скопје информираат дека ја завршиле деловната 2016 со рекордна премија која надминува 800 милиони денари, со што го оствариле најдобриот резултат во историјата, забележувајќи раст од речиси 2 милионa евра во однос на претходната година. Истовремено, продажната мрежа на компанијата достигнала бројка од 85 експозитури во сите градови во државата, кои лани вкупно опслужиле 120.000 клиенти во 2016 година.

Целиот текст можете да го причитате на mkd.mk