Осигурување од авто-незгода

ДОПОЛНИТЕЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЗАЧИ И ПАТНИЦИ

Во сообраќајна незгода може да дојде до повреда на возачот, како и на патниците. За неколку денари повеќе, пресметани во годишната премија, можете да обезбедите свое, како и осигурување на сопатниците.

Осигурете ги возачот и сопатниците од незгоди коишто настануваат со моторни и други возила: смртна осигуреникот поради незгода, траен инвалидитет како последица од незгода, дневен надомест и трошоци за лекување.

Текстот е превземен од www.triglav.mk

Добијте бесплатна понуда преку www.osigurajse.net