Ризико осигурување

Ризико осигурувањето е карактеристичен тип на животно осигурување. Тоа е темпорално осигурување за ризик за смрт.

Покриетието од животното осигурување кај ризико тарифите е еднаков на договорениот осигуран износ од почетокот до крајот на полисата. Исплатата на отштетата се врши само во случај на природна или насилна смрт на осигуреникот.

Доколку осигуреникот го доживее крајот на полисата, договарачот нема право на финансиски надомест.

Прочитајте повеќе за моменталната понуда на ризико осигурување.

Побарајте бесплата понуда преку www.osigurajse.net