Неживотно

  • Осигурување на домаќинства:

Зачувајте ја вредноста на Вашиот имот и обезбедете сигурен дом за Вашето семејство.

www.osigurajse.net

  • Осигурување на воздушни летала:

Направете осигурување на Вашите воздушни летала, како и осигурување од одговорност од трети лица, на сопственикот или управувачот со леталото.

  • Осигурување на патување во странство:

Патувајте безгрижно и сигурно до Вашата омилена дестинација.

  • Осигурување на автомобили: 

Осигурувањето од автомобилска одговорност е законски задолжително осигурување за секое регистрирано возило.

www.osigurajse.net

  • Осигурување на пловни објекти:

Доколку сакате да пловите и сте сопственик на пловен објект, погрижете се за соодветно осигурување. Така, ќе заминете на пат со една грижа помалку.

  • Доброволно приватно здраствено осигурување:

Ништо не е поважно од нашето здравје. Изборот на поздрав начин на живот подразбира и носење вистински одлуки за негова заштита.

  • Осигурување од незгода:

Во случај на незгода, бидете осигурени.

  • Осигурување на земјоделие:

Одберете безбедна иднина – осигурете ги вашите посеви, плодови и животни.

ww.osigurajse.net