НЕЖИВОТНО

Осигурување на домаќинства: Зачувајте ја вредноста на Вашиот имот и обезбедете сигурен дом за Вашето семејство.

Осигурување на воздушни летала: Направете осигурување на Вашите воздушни летала, како и осигурување од одговорност од трети лица, на сопственикот или управувачот со леталото.

Осигурување на патување во странство: Патувајте безгрижно и сигурно до Вашата омилена дестинација.

Осигурување на автомобили: Осигурувањето од автомобилска одговорност е законски задолжително осигурување за секое регистрирано возило.

Осигурување на пловни објекти: Доколку сакате да пловите и сте сопственик на пловен објект, погрижете се за соодветно осигурување. Така, ќе заминете на пат со една грижа помалку.

Доброволно приватно здраствено осигурување: Ништо не е поважно од нашето здравје. Изборот на поздрав начин на живот подразбира и носење вистински одлуки за негова заштита.

Осигурување од незгода: Во случај на незгода, бидете осигурени.

Осигурување на земјоделие: Одберете безбедна иднина – осигурете ги вашите посеви, плодови и животни.