Триглав осигурување на посеви и плодови

Предмет на осигурување се сите земјоделски култури во неожнеана и необрана состојба.

ОСНОВНИ РИЗИЦИ

 • град;                                                                                                                      • пожар;                                                                                                                    • гром.

ДОПОЛНИТЕЛНИ РИЗИЦИ:

 • пролетен мраз;                                                                                        • поплава;                                                                                                              • луња.

СУМАТА НА ОСИГУРУВАЊЕ ЗАВИСИ ОД

 • Големината на парцелата;                                                                                      • Приносот по хектари;                                                                                                  • Откупната (продажната) цена.

Пример: 0,5 ха лозје х 10.000кг/ха х 12,00

Сума на осигурување = 60.000,00

Премија = 5.700,00

ФРАНШИЗА

– Задолжителна франшиза од 15% од висина на штета за оштетување до 50% и 15% од сума на осигурување за оштетување над 50%.

– Кај дополнителните ризици, одбитна франшиза од 20% од сумата на осигурување.

– Франшизата важи за правни и физички лица.

КАРЕНЦА

– Обврската на осигурувачот да исплати надомест на штета почнува во 24:00 часот на 3-иот ден од денот кој во договорот за осигурување е означен како почеток на осигурување.

Текстот е превземен од www.triglav.mk