ЖИВОТ ПЛУС

Мешовито осигурување во случај на смрт и доживување

Живот Плус е осигурување кое претставува идеална комбинација на квалитетно долгорочно штедење и осигурување на живот. На тој начин обезбедува:

♦Заштита на семејството во случај на непредвидени ситуации; Полисата за животно осигурување Живот Плус обезбедува покритие кое е подеднакво во текот на траењето на осигурувањето и тоа е секогаш еднакво на договорената осигурана сума; Договорената осигурена сума е значително повисока споредено со останатите продукти на пазарот.

♦ Заштита на животниот стандард во трета животна доба; Во случај на дожувување на осигурувањето, корисникот на осигурувањето ја добива целата договорена осигурана сума со очекуваната добивка. Имајќи во предвид дека единствено договорената осигурана сума е гарантирана, а добивката е шпекулативна, тоа значи дека оваа полиса носи највисока гарантирана сума;

♦Награда за новороденче; Доколку во периодот на траење на полисата, се случи породување на осигуреникот (но, не порано од 6 месеци откако е започната полисата) полисата Живот Плус обезбедува паричен надомест од 2,5% од  договорената осигурена сума.   

Кај овој тип на полиса за животно осигурување постои можност за дополнително осигурување на основниот Компакт пакет. Понудени се два дополнителни пакета Оптимум и Премиум. Доплатата зависи од возраста.

Добијте бесплатна понуда преку www.osigurajse.net

Пример 1 (Компакт пакет):

 • Осигуреник: женско лице
 • Возраст: 30 години
 • Траење на осигурување: 30 години
 • Годишна премија: 500 евра
 • Осигурана сума: 17768.00,00 евра
 • Бонус за породување:  444,2 евра
 • Бонус за породување близанци:  2*444,2 евра

Пример 2 (Премиум):

 • Осигуреник: машко лице
 • Возраст: 30 години
 • Траење на осигурување: 25 години
 • Годишна премија: 500 евра
 • Дополнително осигурување:
 • Осигурана сума: 13.930,00 евра