Тарифа Г11

Мешовито капитално осигурување за случај на смрт и доживување со еднократна уплата на премија.

 • Кај тарифата за животно осигурување Г11 покритието за времетраење на осигурувањето секогаш е еднакво на договорениот осигурен износ.
 • Во случај на доживување на осигурувањето, осигуреникот добива еден цел договорен осигурен износ со добивка која му припаѓа до тој период.
 • Во случај на природна смрт или смрт на осигуреникот како последица од незгода за времетраење на осигурувањето, корисниците на осигурувањето добиваат еден цел договорен осигурен износ со добивката која му припаѓа до тој период.
 • Минималната еднократна премија е 1000 евра
 • Минималниот период на траење е 5 години

Добијте бесплатна понуда преку www.osigurajse.net

Пример:

 • Осигуреник: машко лице
 • Пристапна старост: 35 години
 • Еднократна премија: 10.000,00 евра
 • Траење на осигурување: 7 години
 • Осигурана сума: 10.933,00 евра
 • Очекуван капитал по 7 години: 12.733,00 евра

Превземено од www.graweskopje.com.mk