АСО ги објави термините за обука и полагање за застапник и брокер

Агенцијата за супервизија на осигурување ја инфoрмира јавноста дека ќе организира обука и полагање на стручен испит за вршење на работи на застапување во осигурување и обука и стручен испит за вршење осигурително брокерски работи. Обуката за застапник во времетраење од 3 дена (вкупно 18 наставни часа) ќе се спроведе во перипдот 24-26.3.2016 година, а обуката за брокер во времетраење од 4 дена (вкупно 27 наставни часа) ќе се спроведе ви периодот 24-26.3.2016 година и 2.4.2016 година.  По завршување на обуката, Агенцијата ќе спроведе стручен испит за застапник односно стручен испит за брокер. Датумите за пплагање на стручниот испит за застапник ондосно стручниот испит за брокер се:

Прв дел (теоретски дел) на 19.4.2016 година

Втор дел (практичен пример) на 04.5.2016 година.

Кандидатите кои нема да го полпжат стручниот испит за застапник односно стручнипт испит за брпкер со првото полагање имаат право на две ппвтпрни полагања на испитпт во рок од 6 месеци од денот на завршување на обуката и тоа ви следните термини:

Второ полагање:

Прв дел (теоретски дел) на 10.5.2016 година

Втор дел (практичен пример) на 25.5.2016 година.

Трето полагање:

Прв дел (теоретски дел) на 01.6.2016 гoдина.

Втор дел (практичен пример) на 15.6.2016 година.

Повеќе на следниов линк: http://www.aso.mk/dokumenti/Ispiti/obuki/sopstenie%20obuka%20broker%20zast%202016.pdf

Attachments

ЖИВОТНОТО ОСИГУРУВАЊЕ РАСТЕ СО ДВОЦИФРЕНИ СТАПКИ

За 5 години животното осигурување се зголемило за три пати. Пазарот сe’ уште има голем потенцијал. 

Во првите три квартали од 2015-та, животното осигурување растело со стапка од 21,7%, и за цела 2015-та процените се дека вкупната премија ќе изнесува околу 17 милиони евра. Двоцифрени стапки на раст се карактеристични и за претходните години – во 2014 година, вкупната премија  била 14,44 милиони евра, што е за 22% повеќе во однос на 2013 година, кога пак изнесувала за 22% повеќе  во однос на претходната година.

Благодарение на поагресивниот маркетиншки пристап на компаниите за животно осигурување, како и на активноста на брокерските друштва за осигурување, свеста за потребата од животно осигурување кај македонските граѓани расте од година во година, што го потврдуваат и извештаите на регулаторот на осигурителниот пазар, Агенцијата за супервизија на осигурувањето (АСО).

Животното осигурување расте и во релативниот однос спрема вкупниот осигурителен пазар, па ако пред 7-8 години учествуваше со едвај 2-3% во вкупното осигурување во Македонија, во 2012 година е 8,5%, во 2013-та 10,2%, лани било 11,6%, а за 2015 се очекува да биде околу 12,5%.

Постојаниот раст на премијата за животно осигурување изминативе години значи дека македонските граѓани пополека ја сфатија корисноста од полисата за животно осигурување. Сe’ повеќе граѓани го препознаваат животното осигурување како принуден облик на штедење кое им гарантира сигурна заштеда овозможувајќи им истовремено финансиска сигурност при можни ризици, велат од компаниите за животно осигурување. Пазарот за животно осигурување бележи двоцифрени стапки на раст од 2007 година па наваму. Потенцијалот кој го има ова пазарно подрачје го препознаа реномирани европски осигурители што доведе до зголемена конкуренција, зголемена понуда на пазарот, а тоа секако води кон забрзан развој на овој сегмент од пазарот.

Повеќе на следниов линк: http://kapital.mk/zhivotnoto-osiguruvane-raste-so-dvotsifreni-stapki/

ПИОМ тоне во милионски долгови, ќе страдаат ли пензиите?

Во само две недели од почетокот на годинава, финансиската дупка во ПИОМ веќе е над 6,5 милиони евра.

Од Министерството за труд и социјала велат дека долгот на ПИОМ кон приватните пензиски фондови и понатаму ќе се прелева. Од друга страна пак, комисија надлежна за контрола за сосојбата, била оневозможена да истражи каде завршувале парите – тврдат од министерството.

Министерката Фросина Ременски најави и кривична пријава до вработени во фондот но и други 14 за сменетите дириктори во меѓуопштинските центри и за заменикот министер Диме Спасов.

Пред само неколку дена заменикот министер возврати дека министерката работи нестручно непочитувајќи ги прописите и законите и посегна по разрешување на директори.

Инаку, Ременски имала и состанокот со МАПАС, Агенцијата за супервизија и со претставници на ММФ, на кој се зборувало за проблемот со долгот кон приватните пензиски фондови.

Од ММФ упатиле на извештај на Светска банка во кој се вели дека на среден рок ПИОМ е финансиски неодржлив.

„Претставниците на ММФ побараа, односно прашаа дали имаме мерки за реформи на Пензискиот фонд. Сериозниот дефицит на ПИОМ, не може да не се одрази на корисниците“, изјави Ременски.

Повеќе на следниов линк: http://faktor.mk/2016/02/01/piom-tone-vo-milionski-dolgovi-ke-stradaat-li-penziite/